جراحی فیستول پری آنال با روش جدید


برای اولین بار در ایران

 با استفاده از یک تلسکوپ بسیار ظریف یک میلی متری و یک کانال کاری ۲ میلی متری مجرای فیستول شناسایی شده سپس سوراخ داخلی فیستول بسته شده و مجرا بطور کامل شتشو و کوتر میشود و بدون نیاز به قطع ماهیچه های با ارزش اسفنگتر مقعدی با حداقل زخم پوستی اقدام به درمان فیستولهای مقعدی میشود .

این روش جدید که در ۲-۳ سال اخیر ابداع و معرفی شده است تا کنون در کشور ما در دسترس نبوده است که اخیرا خریداری شده و جهت درمان انواع فیستولهای پیچیده مقعدی و همچنین درمان کیست های مویی قابل استفاده میباشد.

منبع: