preloader

لیست مقالات

نتایج جستجو شما در عبارت احساس‌ ناخوشی‌ عمومی‌


برونشکتازی‌ - bronchiectasis

برونشکتازی‌ - bronchiectasis

برونشکتازی عبارت است از یک نوع بیماری ریوی که در آن لوله‌های نایژه‌ای به طور مزمن بسته و ترشحات ضخیم در آن‌ها جمع می‌شود. عفونت ثانویه به این بیماری به دفعات رخ می‌دهد. این بیماری مسری نیست مگر اینکه...