preloader

لیست مقالات

نتایج جستجو شما در عبارت رادیو روانشناسی


مدیریت خشم قسمت اول- پادکست روانشناسی

مدیریت خشم قسمت اول- پادکست روانشناسی

آیا خشم همان پرخاشگری است؟ آیا خشم همیشه مفید است؟ هنگام خشم در بدن چه اتفاقی می افتد؟ برخی از ابزارهای نادرست ابراز خشم چیست؟ شما چگونه خشمگین میشوید؟ در این برنامه س ...

رادیو شفاجو

رادیو شفاجو

برنامه رادیویی رادیو شفاجو

مدیریت خشم قسمت دوم - پادکست روانشناسی

مدیریت خشم قسمت دوم - پادکست روانشناسی

قسمت اول مدیریت خشم شما هنگام خشم چه واکنشی از خود نشان میدهید؟ به نظر شما چه واکشنهایی مفید و چه واکنش هایی مخرب هستند؟ در این برنامه راجع به برخی راه های مخرب ابراز خ ...

مدیریت خشم قسمت سوم - پادکست روانشناسی

مدیریت خشم قسمت سوم - پادکست روانشناسی

آیا میدانید که یادگرفتن در مورد خودتان اولین قدم در راه مدیریت خشم است؟ آیا میدانید که کلماتی مثل هرگز و همیشه میتوانند کلمات خطرن ...

پرخاشگری در کودکان- رادیو شفاجو - پادکست روانشناسی

پرخاشگری در کودکان- رادیو شفاجو - پادکست روانشناسی

کودکان بدون شک هدیهٔ خداوند هستند. شما به عنوان پدر، مادر یا به عنوان کسی‌ که قصد پدر یا مادر شدن را دارد چقدر پرخاشگری در کودکان را جدی می‌گیرید؟  آیا به این فکر کرده‌ا ...

چند باور رایج اما نادرست در مورد خشم و پرخاشگری

چند باور رایج اما نادرست در مورد خشم و پرخاشگری

به نظر شما مردها بیشتر از زنها دچار خشم میشوند؟ به نظر شما افراد پرخاشگر قابل تغییر هستند یا به طور ذاتی پرخاشگرند؟ به نظر شما خشم احساس بدیست؟ به نظر شما تنها انسانهای ...