preloader

لیست مقالات

نتایج جستجو شما در عبارت علت ام اس


بیماری ام اس: علل بیماری ام اس چه چیزهایی هستند؟

بیماری ام اس: علل بیماری ام اس چه چیزهایی هستند؟

دانستن علل بیماری ام اس (MS) می تواند در تشخیص زود هنگام این بیماری و درمان بیماری ام اس تاثیر داشته باشد. بیماری ام اس عللی مانند ژنتیک، عوامل محیطی، ویروس ها و .... دارد.