اعتیاد سفید را کنار بگذارید، 10 آسیبی که قند به بدن می زند

اعتیاد سفید را کنار بگذارید، 10 آسیبی که قند به بدن می زند

قند ـدثیرات مخرب زیادی در بدن به جای می گذارد، از جمله کاهش انرژی، عدم تعادل هورمونی، تعریق زیاد، فس...