preloader

لیست مقالات

نتایج جستجو شما در عبارت سلامتی افراد مسن


سوء تغذیه در افراد مسن

سوء تغذیه در افراد مسن

میزان شیوع سوء تغذیه در سالمندان بالا است و اکثر مواقع به درستی تشخیص داده نمی شود و در نتیجه درمان مناسب و به موقع نیز انجام نمی شود. بسیاری از سالمندان قادر به دریافت انرژی و مواد مغذی کافی از طریق...