سوزاندن کالری بیشتر با نوشیدن آب یخ

سوزاندن کالری بیشتر با نوشیدن آب یخ

نوشیدن آب یخ موجب افزایش متابولیسم می شود.با مصرف آب یخ دمای بدن کاهش می یابد و بدن برای رساندن دمای...

11 غذا که متابولیسم شما را تحریک می کند

11 غذا که متابولیسم شما را تحریک می کند

خوردن این مواد غذایی می تواند به کاهش وزن شما کمک کند داشتن متابولیسم سالم به شما کمک می کند وزن خو...