preloader

لیست مقالات


مواد غذایی کنسرو شده: خوب یا بد؟

مواد غذایی کنسرو شده: خوب یا بد؟

اغلب تصور می شود مواد غذایی کنسرو شده نسبت به غذاهای تازه یا یخ زده از مواد مغذی کمتری برخوردار باشند. برخی از افراد ادعا می کنند که کنسروها حاوی مواد مضر هستند و باید از مصرف آنها اجتناب کرداما برخ...