; ;

لیست مقالات

نتایج جستجو شما در عبارت عوارض سیگار الکترونیکی


سیگار الکترونیکی: بی خطر یا حتی خطرناک تر؟!

سیگار الکترونیکی: بی خطر یا حتی خطرناک تر؟!

برخی از افراد سیگاری به دلیل عوارض ناشی از سیگار راه حل سیگار الکترونیک را انتخاب میکنند که گمان میرود عوارض سیگار را ندارد. ولی نتایج جدیدترین تحقیقات نشان میدهد این سیگارها آنگونه که گمان میرود بی خ...