ناصر صادقیان

ناصر صادقیان

فوق تخصص بیماریهای کلیه اطفال

تخصص جراحی عمومی

ناصر صادقیان

ناصر صادقیان

فوق تخصص بیماریهای کلیه اطفال

تخصص جراحی عمومی