preloader

لیست مقالات


بسته‌ شدن‌ مجرای‌ گوش‌ توسط‌ موم‌ گوش‌ - Darwax blockage

بسته‌ شدن‌ مجرای‌ گوش‌ توسط‌ موم‌ گوش‌ - Darwax blockage

بسته شدن مجرای گوش توسط موم گوش عبارت است از تولید بیش از اندازه موم گوش (سرومن)، که باعث بسته شدن مجرای خارجی گوش شود. موم گوش توسط غده‌های موجود در مجرای گوش تولید می‌شود و نقش محافظت از مجرای خارجی...

برونشیت‌ مزمن‌ - bronchitis chronic

برونشیت‌ مزمن‌ - bronchitis chronic

برونشیت مزمن عبارت است از التهاب مزمن و تخریب لوله‌های نایژه‌ای، با یا بدون حضور عفونت فعال. این بیماری به طور شایع با سیگار کشیدن ارتباط دارد.

برونشیت‌ حاد - bronchitis acute

برونشیت‌ حاد - bronchitis acute

برونشیت حاد عبارت است از التهاب راه‌های هوایی (نای؛ نایژه‌ها؛ برونشیول‌ها) ریه. برونشیت حاد شروعی ناگهانی دارد و برای مدت کوتاهی باقی می‌ماند. این در حالی است که برونشیت مزمن سال‌ها باقی می‌ماند و طی...

برونشکتازی‌ - bronchiectasis

برونشکتازی‌ - bronchiectasis

برونشکتازی عبارت است از یک نوع بیماری ریوی که در آن لوله‌های نایژه‌ای به طور مزمن بسته و ترشحات ضخیم در آن‌ها جمع می‌شود. عفونت ثانویه به این بیماری به دفعات رخ می‌دهد. این بیماری مسری نیست مگر اینکه...

بثورات‌ ناشی‌ از بستن‌ پوشک‌ - Diaper rash

بثورات‌ ناشی‌ از بستن‌ پوشک‌ - Diaper rash

بثورات ناشی از بستن پوشک عبارت است از یک نوع درماتیت تماسی که در آن پوست ناحیه پوشک دچار تحریک می‌شود. پوست نواحی اندام تناسلی، مقعد، و شکم که پوشک آن‌ها را می‌پوشاند متأثر می‌شود. همچنین امکان دارد د...

بالانیت‌ (التهاب‌ سر آلت‌ تناسلی‌ مرد) - None

بالانیت‌ (التهاب‌ سر آلت‌ تناسلی‌ مرد) - None

بالانیت (التهاب سر آلت تناسلی مرد) عبارت است از التهاب سر آلت تناسلی مرد و گاهی پوست پوشاننده آن (در کسانی که ختنه نشده‌اند). در کسانی که ختنه نشده‌اند، پوست پوشاننده به علت التهاب قابلیت جابجایی ندار...