استرس‌ - stress

استرس‌ - stress

استرس‌ عبارت‌ است‌ از واکنش‌های‌ فیزیکی‌، ذهنی‌ و عاطفی‌ که‌ در نتیجه‌ تغییرات‌ و نیازهای‌ زندگی‌ فر...

اسپوندیلوز گردن‌ - cervical spondylosis

اسپوندیلوز گردن‌ - cervical spondylosis

اسپوندیلوز گردن‌ عبارت‌ است‌ از تغییرات‌ تخریبی‌ استخوان‌های‌ گردن‌ که‌ موجب‌ وارد آمدن‌ فشار به‌ اع...

اریتم‌ مولتی‌فرم‌ - Erythema multiforme

اریتم‌ مولتی‌فرم‌ - Erythema multiforme

اریتم‌ مولتی‌فرم‌ عبارت‌ است‌ از یک‌ بیماری‌ التهابی‌ حاد پوست‌ و غشاهای‌ مخاطی‌ (بافت‌های‌ نازک‌ و...

اریتم‌ گرهی‌ - Erytheerythema nodosum.

اریتم‌ گرهی‌ - Erytheerythema nodosum.

اریتم‌ گرهی‌ عبارت‌ است‌ از یک‌ بیماری‌ التهابی‌ پوست‌ و بافت‌ زیر پوست‌ که‌ مشخصه‌ عمده‌ آن‌ وجود گ...

ادم‌ ریه‌ - pulmonary edema

ادم‌ ریه‌ - pulmonary edema

ادم‌ ریه‌ مجموعه‌ای‌ از علایم‌ وخیم‌ و تهدید کننده‌ حیات‌ ناشی‌ از نارسایی‌ احتقانی‌ قلب‌.

اختلالات‌ شخصیت‌ - personality disorders

اختلالات‌ شخصیت‌ - personality disorders

اختلالات‌ شخصیت‌ گروهی‌ از حالات‌ روانی‌ که‌ بیماری‌ نبوده‌، بلکه‌ شیوه‌های‌ رفتاری‌ هستند. خصوصیات‌...